مجوز های محصولات فلفلز! به شرح زیر است:

 

شماره مجوز بهداشت محصولات برند Kodex (کدکس): 69490844

شماره مجوز بهداشت محصولات برند Kapoot (کاپوت): 69490844

شماره مجوز بهداشت محصولات برند XDream (ایکس دریم): 46515240

شماره مجوز بهداشت محصولات برند Ours (اورز): 97149831

شماره مجوز بهداشت محصولات برند Fiesta (فیستا): 76671413

شماره مجوز بهداشت محصولات برند 4U (فوریو): 76671413

شماره مجوز بهداشت محصولات برند Good Life (گودلایف): 664/133035